Cách lập bảng lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo quyet dinh 48

     
Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
*

Mẫu report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ trực tiếp và gián tiếp theo sau Thông tứ 133/2016/TT-BTC và chủng loại báo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC trực tiếp cùng gián tiếp, bao gồm cả phiên bản word và Excel, phía dẫn bí quyết lập báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ.

Bạn đang xem: Cách lập bảng lưu chuyển tiền tệ trực tiếp theo quyet dinh 48

Bạn đã xem: cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo đưa ra quyết định 48

1. Mẫu report lưu giao dịch chuyển tiền tệ theo Thông bốn 133:

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo phương pháp trực tiếp)Năm ...Đơn vị tính: ………….
Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ vận động kinh doanh
1. Tiền thu từ phân phối hàng, cung ứng dịch vụ và lệch giá khác01
2. Tiền đưa ra trả cho những người cung cấp cho hàng hóa, dịch vụ02
3. Tiền bỏ ra trả cho người lao động03
4. Tiền lãi vay vẫn trả04
5. Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp đang nộp05
6. Tiền thu không giống từ vận động kinh doanh06
7. Tiền chi khác cho chuyển động kinh doanh07
Lưu chuyển tiền thuần từ chuyển động kinh doanh20
II. Lưu chuyển khoản từ chuyển động đầu tư
1. Chi phí chi để sở hữ sắm, kiến tạo TSCĐ, BĐSĐT và những tài sản lâu năm khác21
2. Tiền thu từ bỏ thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản dài hạn khác22
3. Tiền bỏ ra cho vay, đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác23
4. Tiền thu hồi cho vay, chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác24
5. Chi phí thu lãi đến vay, cổ tức và lợi nhuận được chia25
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ hoạt động đầu tư30
III. Lưu chuyển tiền từ vận động tài chính
1. Chi phí thu từ kiến tạo cổ phiếu, nhận vốn góp của công ty sở hữu31
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của chúng ta đã vạc hành32
3. Tiền thu trường đoản cú đi vay33
4. Chi phí trả nợ gốc vay cùng nợ mướn tài chính34
5. Cổ tức, lợi nhuận đang trả cho chủ sở hữu35
Lưu chuyển khoản thuần từ vận động tài chính40
Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)50
Tiền và tương đương tiền đầu kỳẢnh tận hưởng của biến hóa tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ6061
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70 = 50+60+61)70
Lập, ngày ... Mon ... Năm ...NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, bọn họ tên)KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, chúng ta tên)NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT(Ký, chúng ta tên, đóng góp dấu)Ghi chú:(1) những chỉ tiêu không tồn tại số liệu thì doanh nghiệp lớn không phải trình diễn nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.(2) Đối cùng với trường thích hợp thuê thương mại & dịch vụ làm kế toán, làm cho kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký kết hành nghề dịch vụ thương mại kế toán, tên 1-1 vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Xem thêm: Đặc Điểm Của Gió Mùa Là ? Ảnh Hưởng Của Gió Mùa Tới Đời Sống Như Thế Nào

------------------------------------------------------------------------------

2. Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200:

Đơn vị báo cáo:……………….

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo cách thức trực tiếp) (*)

Năm ......

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu giao dịch chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Chi phí thu từ phân phối hàng, cung cấp dịch vụ và lợi nhuận khác

01

2. Tiền đưa ra trả cho tất cả những người cung cấp hàng hóa và dịch vụ

02

3. Tiền chi trả cho tất cả những người lao động

03

4. Tiền đưa ra trả lãi vay

04

5. Tiền đưa ra nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

05

6. Chi phí thu không giống từ chuyển động kinh doanh

06

7. Tiền đưa ra khác cho vận động kinh doanh

07

Lưu chuyển tiền thuần từ vận động kinh doanh

20

II. Lưu chuyển khoản từ vận động đầu tư

1. Tiền chi để mua sắm, xây cất TSCĐ và các tài sản lâu dài khác

21

2. Chi phí thu trường đoản cú thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ và những tài sản lâu năm khác

22

3. Tiền bỏ ra cho vay, mua các công vắt nợ của đơn vị khác

23

4. Tiền thu hồi cho vay, cung cấp lại các công cố kỉnh nợ của đơn vị chức năng khác

24

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

25

6. Chi phí thu hồi đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác

26

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức với lợi nhuận được chia

27

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ chuyển động đầu tư

30

III. Lưu chuyển khoản từ chuyển động tài chính

1. Tiền thu từ xây dựng cổ phiếu, dìm vốn góp của công ty sở hữu

31

2. Tiền bỏ ra trả vốn góp cho các chủ sở hữu, thâu tóm về cổ phiếu của khách hàng đã phân phát hành

32

3. Chi phí vay ngắn hạn, lâu dài nhận được

33

4. Tiền bỏ ra trả nợ nơi bắt đầu vay

34

5. Tiền bỏ ra trả nợ mướn tài chính

35

6. Cổ tức, lợi nhuận sẽ trả mang đến chủ sở hữu

36

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ hoạt động tài chính

40

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)

50

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

Ảnh hưởng trọn của chuyển đổi tỷ giá ăn năn đoái quy đổi ngoại tệ

61

Tiền và tương đương tiền vào cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

VII.34

Ghi chú: những chỉ tiêu không có số liệu thì công ty lớn không phải trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêuLập, ngày .... Tháng .... Năm .....

Xem thêm: Giải Tiếng Anh 12 Unit 1 Sách Mới : Unit 1, Tiếng Anh Mới 12

Người lập biểu

(Ký, chúng ta tên)

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng góp dấu)

- Số chứng từ hành nghề;- Đơn vị cung ứng dịch vụ kế toánĐối với người lập biểu là các đơn vị thương mại & dịch vụ kế toán buộc phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và add Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Tín đồ lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng từ hành nghề.

------------------------------------------------------------------------------

Tải mẫu báo cáo lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ về tại đây:1. Mua Mẫu report lưu chuyển khoản tệ phiên bản Word: