ĐẠI TỪ TRONG TIẾNG ANH LÀ GÌ

     
thuộc trung trọng tâm ngoại ngữ sunriverhoteldn.com.vn English UK Vietnam tò mò về đại từ trong quy trình học tiếng Anh:

1. Định nghĩa đại từ

– Đại trường đoản cú là từ sửa chữa chodanh từ,tránh sự tái diễn danh từ.

Bạn đang xem: đại từ trong tiếng anh là gì

2. Phân loại đại từ

*

Có 7 các loại đại trường đoản cú như sau:

2.1. Đại từ bỏ nhân xưng (personal pronouns)

Chủ ngữ

tân ngữ

Số ít:

ngôi thiết bị nhấtngôi sản phẩm công nghệ haingôi sản phẩm công nghệ ba

Iyouhe/she/it

meyouhim/her/it

Số nhiều:

ngôi đồ vật nhấtngôi sản phẩm haingôi trang bị ba

weyouthey

usyouthem

• Chức năng:

– I, he, she, we, they rất có thể làchủ ngữcủađộng từ:

He has lived here for 3 years.

– Me, him, her, us, them rất có thể làtân ngữtrực tiếp củađộng từ.

I saw her at the các buổi party last night.

– Me, him, her, us, them hoàn toàn có thể làtân ngữgián tiếp củađộng từ.

Ann gave him a book.

Hoặctân ngữcủagiới từ:

We couldn’t vì it without them.

2.2. Đại từ bất định (indefinite pronouns)

• Ví dụ:

Nhóm kết phù hợp với some: something, someone, somebody.Nhóm kết hợp với any: anything, anyone, anybody.Nhóm kết hợp với every: everything, everyone, everybody.Nhóm kết hợp với no: nothing, no one, nobody.Nhóm tự do gồm những từ: all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

• một trong những trong những đại tự trên trên đây cũng hoàn toàn có thể được dùng nhưtính trường đoản cú (tính từbất định -indefinite adjectives): any, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

2.3. Đại từ mua (possessive pronouns)

• Gồm: mine, yours, hers, his, ours, yours, theirs, its• Đại từ tải = tính từ mua +danh từ

Ví dụ: That is Ann’s room. This is our room = This is ours.You’ve got my pen. Where’s yours?

2.4. Đại từ phản thân (reflexive pronouns)

•Gồm: myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves

Chú ý: ourselves, yourselves, themselves là hình thức số nhiều.

• Chức năng:

– Làmtân ngữcủađộng từkhichủ ngữvàtân ngữlà cùng một người:

I cut myself.Tom và Ann blamed themselves for the accident.

– Được thực hiện như trường hòa hợp trên sauđộng từ+ giới từ:

He spoke lớn himself.Look after yourself.I’m annoyed with myself.

Xem thêm: Unit 2 Lớp 11 Language Focus Unit 2 Lớp 11 : Language Trang 20

– Được thực hiện như các đại từ nhận mạnhdanh từhoặc đại từ:

The King himself gave her the medal.

Chúng thường nhấn mạnh chủ ngữ củacâuvà được đặt sau nó:

Ann herself opened the door.Tom himself went.

Khi chúng nhấn mạnh cácdanh từkhác, chúng được để ngay saudanh từđó:

I saw Tom himself.I spoke khổng lồ the President himself.

– Được áp dụng như cáctân ngữsaugiới từ:

I did it by myself.He did that to himself.

2.5. Đại từ dục tình (relative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, which, that, whose,…• Chức năng:

– Who, that, which làmchủ ngữ:

The man who robbed you has been arrested.

Everyone that/who knew him liked him.This is the picture that/which caused such a sensation.

– Làmtân ngữcủađộng từ:

The man whom I saw told me lớn come back today.The oto which/that I hired broke down.

– Theo saugiới từ:

The ladder on which I was standing began to slip.Tuy nhiên, giới từ cũng rất có thể chuyển xuống cuốimệnh đề:The ladder which I was standing on began to slip.

– vẻ ngoài sở hữu (whose +danh từ):

The film is about a spy whose wife betrays him.

Chú ý: when =in/on which

Where = in/at whichWhy = for which

Ví dụ:The year in which he was bornThe day on which they arrivedThe khách sạn at which they are stayingThe reason for which he refused is…

2.6. Đại từ chỉ định và hướng dẫn (demonstrative pronouns)

• Ví dụ: this, that, these, those…• Tính từ hướng đẫn (demonstrative adjectives) this, that với số những của chúng là these, those được dùng trướcdanh từnhằm xác định vị trí củadanh từấy so với người nói.Khi nhữngtính từnày được dùng độc lập, ko códanh từtheo sau, nó trở thành đại từ hướng dẫn và chỉ định (demonstrative pronouns).• ngoài việc thay thế sửa chữa cho mộtdanh từ, đại từ hướng đẫn còn cho những người nghe quan niệm gần hơn tuyệt xa hơn về thời gian hoặc khoảng chừng cách.

Xem thêm: Người Có Căn Đồng Là Gì ? Một Số Dấu Hiệu Nhận Biết Người Có Căn Đồng

Ví dụ:There is this seat here, near me.There is that one in the last row. Which will you have, this or that?That is what I thought last year, this is what I think now.

2.7. Đại từ nghi ngại (interrogative pronouns)

• Ví dụ: who, whom, whose, what, which• Chức năng:

– Làmchủ ngữ:

Who keeps the keys?Whose car broke down?Which pigeon arrived first?What kind of tree is that?

– Làmtân ngữcủađộng từ:

Who did you see?Whose umbrella did you borrow?Which hand vày you use?What paper do you read?

Để tham khảocác khóa họcvà biết thêm chi tiết hãy contact với bọn chúng tôi: