Juicy là gì

     
juicy /"dʤu:si/* tính từ- có nhiều nước (quả, thịt, rau...)- ẩm ướt (thời tiết)- (thông tục) hay, lý thú, rôm rả- (nghệ thuật), (từ lóng) nhiều màu sắc, đậm màu tươi (nom bóng ướt)
Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "juicy", trong bộ từ điển Từ điển Anh - sunriverhoteldn.com.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ juicy, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ juicy trong bộ từ điển Từ điển Anh - sunriverhoteldn.com.vnệt

1. Sweet juicy.

Bạn đang xem: Juicy là gì

Ngọt mọng nước.

2. Wet, juicy pussy.

Ướt rồi, chim em sưng lên rồi này.

3. Is it juicy?

Có mọng nước ko?

4. One of the juicy ones.

Con mồi béo ngậy đây.

5. That was a juicy one, huh?

Một con mồi ngon phải không?

6. It is a juicy piece of gossip.

Chuyện tầm phào thôi.

7. The chicken was unbelievably tender and real juicy.

Thịt gà rất mềm và mọng nước.

8. I purchased three flavors: Doublemint, Spearmint, and Juicy Fruit.

Tôi đã mua kẹo ba loại mùi: bạc hà peppermint, bạc hà spearmint và trái cây.

9. "New Music: Ke$ha f/ Juicy J – "Crazy Kids (Remix)"".

Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2013. ^ “New Music: Ke$ha f/ Juicy J – 'Crazy Kids (Remix)'”.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ In Demand Là Gì, Nghĩa Của Từ In Demand, In Demand Là Gì, Nghĩa Của Từ In Demand

10. Apparently, piercing figs makes them absorb water and become juicy.

Dường như nhờ được châm, trái vả hấp thu nước và trở nên mọng hơn.

11. The Gecko boys finally wrap their buckteeth around a nice, juicy nut sac.

Anh em nhà Gecko gói cái răng cửa dưới bàn tọa.

12. The more valuable the information, the more juicy the gossip, the more people should hear.

Thông tin càng giá trị, tin đồn càng hay ho, càng có nhiều người nghe nó.

13. Whether an apple, an orange, or something else, you would prefer your fruit ripe, juicy, and sweet.

Dù đó là quả táo, quả cam hoặc loại trái cây nào chăng nữa, bạn thích nó phải chín mọng và ngọt.

14. Drupes are orange, yellow or red, juicy, egg-shaped, about 7 mm in diameter, and edible by humans and wildlife.

Quả hạch có màu cam, màu vàng hoặc đỏ, có vị ngọt, hình quả trứng, đường kính khoảng 7 mm, con người và động vật hoang dã có thể ăn được.

15. “There’s an unspoken promise between you and your friends that when you find out something juicy, you have to tell them.”

Giữa bạn bè, ai cũng hiểu ngầm và thỏa thuận rằng khi biết tin nào ướt át thì mình phải kể cho chúng biết”.

16. I know that when I put it in my mouth the Matrix is telling my brain that it is juicy and delicious.

Xem thêm: Đối Tượng Chịu Thuế Ttđb Là Gì ? Những Quy Định Chung Cần Biết

Tôi biết khi tôi bỏ nó vào miệng, Ma Trận sẽ nói với bộ não của tôi rằng... nó là chất dịch, và ngon.