Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm

     

Câu 61107: Phản ứng thủy phân este trong môi trường thiên nhiên axit và môi trường thiên nhiên kiềm bao gồm điểm kiểu như nhau là:

A.

Bạn đang xem: Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm

Đều là phản bội ứng thuận nghịch

B. hiệu suất phản ứng bởi nhau

C.

Xem thêm: Nhờ Khả Năng Trao Đổi Ý On Trong Đất Mà ? Nhờ Khả Năng Trao Đổi Ion Trong Đất Mà

Đều là làm phản ứng của este cùng với nước

D.

Xem thêm: Để Thu Được Hình Chiếu Bằng Hướng Chiếu Từ :, Để Thu Được Hình Chiếu Đứng Hướng Chiếu Từ

Hình thành những loại sản phẩm giống nhau


Giải đưa ra tiết:

A.Sai vì phản ứng thuỷ phân vào MT kiềm chưa phải phản ứng thuận nghịch

B.Sai do hiệu suất phản ứng thuỷ phân vào MT kiềm cao hơn

D.Sai bởi phản ứng thuỷ phân trong MT kiềm tạo thành muối còn trong

MT axit thì không

C.Đúng do thực chất phản ứng thuỷ phân là chức năng với nước.

=> lựa chọn C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát