Sugarcane Là Gì

     
Dưới đấy là những mẫu câu bao gồm chứa tự "sugar cane", trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - sunriverhoteldn.com.vnệt. Chúng ta có thể tham khảo đều mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần để câu với từ sugar cane, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh áp dụng từ sugar cane trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - sunriverhoteldn.com.vnệt

1. In the area, as with most of Cuba, sugar cane & cattle are important commodities.

Bạn đang xem: Sugarcane là gì

Trong khu vực vực, như với phần nhiều các tỉnh giấc Cuba, mía với chăn nuôi là ngành kinh tế tài chính quan trọng.

2. There is also a large sugar cane production plant in the district owned by Phitsanulok Sugar Co., Ltd.

có một xí nghiệp sản xuất đường ở huyện này thuộc sở hữu của Phitsanulok Sugar Co., Ltd.

3. Tropical grasses, such as sugar cane và maize are C4 plants, but there are many broadleaf plants that are C4.

các loại cây hòa thảo, chẳng hạn như mía cùng ngô là thực đồ vật C4, cơ mà cũng có rất nhiều cây lá rộng là C4.

4. They also introduced advances in rice agriculture, brought from America maize và cocoa & developed the farming of indigo, coffee và sugar cane.

Họ resunriverhoteldn.com.vnews những tân tiến trong sản xuất lúa, mang từ Mỹ, ngô cùng ca cao và trở nên tân tiến sunriverhoteldn.com.vnệc trồng chàm, coffe và mía.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Luận Cương Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt

5. Sura, a beverage brewed from rice meal, wheat, sugar cane, grapes, & other fruits, was popular among the Kshatriya warriors và the peasant population.

Sura là một trong loại thức uống được ủ trường đoản cú bột gạo, lúa mì, mía đường, nho và các loại củ quả khác đã rất phổ biến trong giới Đẳng cung cấp võ sĩ giỏi tầng lớp binh sỹ (Kshatriya) với nông dân.

6. Sawdust, bark và chips are already used for decades for fuel in industrial processes; examples include the pulp and paper industry & the sugar cane industry.

Mùn cưa, vỏ cây và khoai tây cừu đã được sử dụng trong vô số thập kỷ đến nhiên liệu trong quá trình công nghiệp; ví dụ bao gồm ngành công nghiệp giấy và bột giấy cùng ngành công nghiệp mía đường.

7. Much of the jungle through which the eastern Caquetá originally flowed has been cleared for pasture, crops of rice, corn, manioc, & sugar cane, and in the past two decades, particularly coca crops.

phần nhiều rừng thông tại phía đông Caquetá đã bị xóa quăng quật và sửa chữa là các đồng cỏ, các cây trồng như lúa, ngô, sắn, mía cùng trong hai thập kỉ gần đây, là cây coca.

8. Batis maritima was used by Native Americans as a food, the roots were chewed (like sugar cane) or boiled into a beverage, while the stems và leaves were eaten raw, cooked or pickled.

Xem thêm: Lý Thuyết Bảo Vệ Sự Đa Dạng Của Thực Vật Là Gì, Đa Dạng Sinh Học

B. Maritima được thổ dân lục địa châu mỹ sử dụng có tác dụng thực phẩm, cùng với rễ được nhai (như mía) tuyệt luộc thành một các loại đồ uống trong khi thân với lá được ăn sống, luộc giỏi dầm.