They cancelled all flights because of fog

     

Lời giải và đáp án đúng đắn nhất cho câu hỏi trắc nghiệm: “They cancelled all flights because of fog ” kèm con kiến thức tìm hiểu thêm là tài liệu trắc nghiệm môn Tiếng anh 10 giỏi và bổ ích do Top Tài Liệu tổng hợp và soạn dành cho chúng ta học sinh ôn luyện xuất sắc hơn.

Bạn đang xem: They cancelled all flights because of fog

Trắc nghiệm: They cancelled all flights because of fog

A. All flights because of fog were cancelled.

B. All flights were cancelled because of fog.

C. All flights were cancelled by them because of fog.

D. All flights were because of fog cancelled.

Trả lời:

Đáp án B. All flights were cancelled because of fog.

they cancelled all flights because of fog

=> All flights were cancelled because of fog

Kiến thức mở rộng về tổng quan lại câu bị động

I. Định nghĩa câu bị động

– Câu bị động (Passive Voice) là câu mà nhà ngữ là fan hay đồ vật chịu ảnh hưởng tác động của hành động, được áp dụng để nhấn mạnh đến đối tượng chịu tác động của hành vi đó. Thì của câu bị động nên tuân theo thì của câu chủ động.

II. Use of Passive: (Cách sử dụng của câu bị động):

– Câu bị động được sử dụng khi ta muốn nhấn mạnh vào hành động trong câu, tác nhân tạo ra hành động dù cho là ai hay đồ dùng gì cũng không thực sự quan trọng.

Ví dụ: My bike was stolen. (Xe đạp của tôi bị tiến công cắp.)

– Trong ví dụ trên, fan nói mong muốn truyền đạt rằng chiếc xe đạp của anh ta bị tiến công cắp. Ai khiến ra hành động “đánh cắp” có thể chưa theo luồng thông tin có sẵn đến. Câu bị động được sử dụng khi ta hy vọng tỏ ra lịch sự hơn trong một trong những tình huống. Ví dụ: A mistake was made. Câu này nhấn rất mạnh vào trạng thái rằng có một lỗi hoặc có sự nhầm lẫn nghỉ ngơi đây, chứ không đặc trưng là ai gây ra lỗi này.

III. Cấu tạo câu bị động

– họ có cấu tạo câu dữ thế chủ động là: S + V + O

– cách làm passive voice chung: S + be + V3

– cấu tạo câu bị động ở dạng thì như thế nào thì chia tobe theo thì kia mà các bạn cùng tò mò dưới đây.

– ví như câu gồm động từ với hai tân ngữ thì muốn nhấn mạnh vấn đề tân ngữ nào thì thường xuyên sẽ dùng tân ngữ đó đưa thành công ty ngữ bị động. Vào trường hợp chung, tân ngữ được chọn là tân ngữ gián tiếp.

*

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book to lớn him = He was given a book (by me).

– tuy nhiên, chúng ta cần để ý 2 điểm sau:

1. Nếu S – chủ ngữ vào câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => thì không đề xuất đưa vào câu bị động

Ví dụ: They stole my motorbike last night. (Bọn chúng lấy trộm xe pháo máy của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe sản phẩm công nghệ của tôi đã bị lấy trộm đêm qua.)

2. Nếu là bạn hoặc vật

➤ Trực tiếp tạo ra hành vi thì cần sử dụng chuyển sang thụ động sẽ dùng ‘by’

E.g: She is making a cake => A cake is being made by her.

➤ gián tiếp gây ra hành động thì dùng ‘with’

E.g: A door is opened with a key

– Khi chuyển câu trường đoản cú dạng chủ động sang dạng câu bị động:

+ Tân ngữ của câu dữ thế chủ động chuyển thành chủ ngữ của câu bị động.

Ví dụ: Active: He punished his child. -> Passive: His child was punished. (Anh ta phát cậu bé.) (Cậu bé bị phạt)

– Câu chủ động ở dạng thì nào, họ chia rượu cồn từ “to be” theo như đúng dạng thì đó. Bọn họ vẫn bảo đảm an toàn nguyên tắc nhà ngữ số nhiều, rượu cồn từ “to be” được chia ở dạng số nhiều, chủ ngữ số ít thì cồn từ “to be” được phân chia ở dạng số ít

*

+ Present simple (Hiện tại đơn) The car/cars is/are designed.

+ Present perfect (HT trả thành) The car/cars has been/have been designed.

+ Past simple (Quá khứ đơn) The car/cars was/were designed.

+ Past perfect (Qk trả thành) The car/cars had been/had been designed.

+ Future simple (Tương lai đơn) The car/cars will be/will be designed.

Xem thêm: Âm Không Thể Truyền Trong Môi Trường Nào Dưới Đây ? Âm Không Thể Truyền Trong Môi Trường Nào Dưới Đây

+ Future perfect (TL trả thành) The car/cars will have been designed

+ Present progressive (HT tiếp diễn) The car/cars is being/are being designed.

+ Past progressive (Qk tiếp diễn) The car/cars was being/were being designed.

3. Bị động ở dạng câu hỏi

a. Câu hỏi Yes/No

B1: gửi từ câu hỏi sang câu khẳng định

Did Mary take my purse? (Có phải Mary đã lấy cái ví của tôi không?)

Mary took my purse. (Mary đã lấy cái ví của tôi.)

B2: gửi câu xác định trên sang câu bị động

My purse was taken by Mary. (Cái ví của tôi đã bị lấy vày Mary.)

B3: chuyển câu bị động trên về dạng nghi vấn bằng phương pháp chuyển trợ động từ lên trước công ty ngữ.

Was my purse taken by Mary? (Có phải cái ví của tôi đã bị lấy vày Mary không?)

Ví dụ:

– Is Mary going lớn take my purse? (Mary sẽ lấy cái ví của tôi chứ?)

Mary is going khổng lồ take my purse. (Mary sẽ lấy cái ví của tôi.)

My purse is going lớn be taken by Mary. (Cái ví của tôi sẽ được lấy bởi Mary.)

My purse going to lớn be taken by Mary? (Có phải cái ví của tôi sẽ được lấy bởi Mary?)

b. Câu hỏi có từ để hỏi Wh-question

B1. Gửi từ câu hỏi sang câu khẳng định

What did Mary take? (Mary lấy cái gì thế?)

Mary took what. (Mary lấy cái gì.)

B2. đưa câu xác định trên sang trọng bị động

What was taken by Mary. (Cái gì được lấy bởi Mary.)

B3. đưa câu thụ động thành câu hỏi, hôm nay giữ nguyên vị trí bởi vì What đang là công ty ngữ trong câu

What was taken by Mary? (Cái gì được lấy bởi Mary?)

Ví dụ:

Who took Mary lớn school? (Ai đã gửi Mary cho trường?)

Mary was taken to school by who. (Mary được chuyển đến trường bởi ai.)

Who was Mary taken lớn school by?/ By whom was Mary taken to lớn school?

(Mary được ai đưa đến trường?)

IV. Một số cấu tạo câu tiêu cực dạng đặc biệt quan trọng thường gặp

1. Gửi câu dữ thế chủ động có áp dụng to-Vthành bị động: S + V + Sb + lớn V + O

* phương pháp 1: Nếu tân ngữ sau lớn V vào câu dữ thế chủ động cũng đó là chủ ngữ trong câu bị động:

S + V + lớn be + P2 + (by Sb)

Ví dụ:

I want you khổng lồ teach me

–> I want to lớn be taught by you.

* giải pháp 2: Nếu tân ngữ sau to lớn V vào câu chủ động khác với công ty ngữ trong câu bị động:

S + V + O + khổng lồ be + P2 + (by Sb)

Ví dụ:

I want him to lớn repair my car

–> I want my oto to be repaired by him

* phương pháp 3: Có thể dùng Sb vào câu nhà động cai quản ngữ của câu bị động:

Sb + be + P2 + khổng lồ V + O

Ví dụ:

People don’t expect the police lớn find out the stolen money.

–> The police aren’t expected lớn find out the stolen money.

2. Cấu trúc: S + V1 + V-ing + O + …

=> S + V + (that) + O + should be + P2 + …

eg: She suggests drinking wine at the party.

–> She suggests that wine should be drunk at the party.

3. Cấu trúc: S + V1 + Sb + V-ing + O

=> S + V + being + P2 + O

Ví dụ:

She remember people taking her to the amusement park.

-> She remember being taken lớn the amusement park.

4. Chuyển câu dữ thế chủ động dùng rượu cồn từ nguyên thể không có to sau những V chỉ giác quan lại thành câu bị động, thay đổi V thành lớn V khi gửi sang bị động:

S + see / taste/ watch / hear / look / catch … + Sb + V + O

=> S + be + seen / tasted/ watched / heard / looked / caught … + to lớn V + O

Ví dụ:

I sometimes see him go out.

-> He is sometimes seen to go out.

5. Gửi câu dữ thế chủ động có V-ing sau các V chỉ giác quan tiền sang bị động, khi đưa sang bị động, V-ing vẫn giữ nguyên là V-ing:

S + see / taste/ watch / hear / look / catch … + Sb + V-ing + O

=> S + be + seen / tasted/ watched / heard / looked / caught …+ V-ing + O

Ví dụ:

I see him bathing her dog now.

-> He is seen bathing her dog now. We heard her singing loudly .

6. Cấu tạo bị đụng với câu mang định: It + be + adj + khổng lồ V + O

=> It + be + adj + for + O + to be + P2 ….

Ví dụ:

It’s very difficult khổng lồ study Japanese.

-> It’s very difficult for Japanese lớn be studied.

7. Cấu trúc: It + be + my/ your/ his/ her/ their/ our… + duty + to-V + O

=> I/ You/ He/ She/ They/ We + be + supposed + lớn V + O

Ví dụ:

It’s their duty to do this job.

Xem thêm: Phạm Vi Giá Trị Của Kiểu Integer Thuộc :, Phạm Vi Giá Trị Của Kiểu Integer Thuộc:

–> They are supposed to vị this job.

8. Mẫu mã câu dữ thế chủ động với “to let” khi chuyển sang bị động đề nghị được thay thế bằng dạng tiêu cực của ALLOW + to lớn V: