Tri phủ là gì

     
Quan lại là những người dân trong bộ máy nhà nước phong loài kiến và máy bộ nhà nước ở việt nam thời nằm trong Pháp từ cấp huyện trở lên, gồm người điều hành và quản lý là “Quan” và những người thừa hành là “Lại”.

Bạn đang xem: Tri phủ là gì


*
Hình minh họa
Quan lại được biến đổi qua nhiều triều đại, cấp bậc cũng tự đó biến hóa theo, nhưng lại tên cùng quyền hạn của các chức quan đó nhiều phần đều không có tương đối nhiều thay đổi, trong những số ấy có hồ hết cấp bậc hầu hết sau:1. Quan làm việc trung ương:Các quan tối đa chuyên phụ giúp cho vua có:- Tể tướng (qua những triều đại còn có tên Bách quỹ, quá tướng, tướng quốc): tín đồ đứng đầu của những quan văn trong triều, rất có thể thay mặt vua giải pháp xử lý mọi bài toán hành chính quốc gia.- Thái sư, Thái phó, Thái bảo: thầy, nuôi nấng, bảo ban vua, tía chức phệ nhất, gọi là Tam Công.- thiếu hụt sư, thiếu bảo, thiếu hụt phó: quan bên dưới một bậc, chuyên hỗ trợ Tam Công, call là Tam Thiếu.- Thái tể, Thái tông, Thái sử, Thái chúc, Thái sĩ, Thái bốc: giúp vua xử lý chủ yếu vụ, đứng 2 bên tả hữu vua, điện thoại tư vấn là Lục Thái.- Ngũ bốn có:+ tư Đồ: giữ câu hỏi nông thương, cảnh sát, giáo dục, rèn đúc dân.+ bốn Khấu: coi về hình phạt, khiếu nại tụng.+ tứ Mã: thống sáu quân, dẹp yên trong nước.+ tư Thổ: giữ lại lễ của nước (tế tự, triều sinh...).+ bốn Không: khuyến công, nông, câu hỏi thổ mộc, xét địa lợi, thiên thời.- Thái úy: coi binh quyền, quân sự, là chức quan tiền tổng thống vấn đề binh (là quan lại võ ngang cùng với Tể tướng).- Đại học sĩ: là cụ vấn của vua trong số những việc trọng đại. Ở Trung Quốc, từ nhà Minh chức tể tướng bị xóa, chỉ với lại Đại học tập sĩ là cao nhất.- Ngự sử đại phu: siêng can gián, kiểm soát điều hành các quan.- Đứng đầu các bộ là Thượng thư, giúp bài toán có Tả thị lang, hữu thị lang. Gồm tất cả 6 bộ, tuyệt Lục bộ:+ Lại bộ:bổ nhiệm quan lại chức, phong tước, xét công, bãi nhiễm với thăng chức cho những quan lại, làm chủ quan lại.+ Lễ bộ:lo việc tổ chức yến tiệc, thi cử, lễ thức trong triều đình, chuẩn bị áo mũ, ấn tín, tấu chương v.v... Thống trị các lễ cống nạp của chư hầu, tương tự như lo câu hỏi bói toán, đồng văn nhã nhạc.+ Hộ bộ: quản lý ruộng đất, thu phân phát bổng lộc liên quan đến khu đất đai như thóc gạo, xuất xắc hôn nhân, hộ khẩu. Coi phép lưu lại thông tiền tệ, thứ giá đắt rẻ...+ Binh bộ:quản lý cấm vệ quân, xe cộ ngựa, vũ trang đạn dược cũng như mọi thứ liên quan tới quân sự, bảo đảm đất nước.+ Hình bộ: chủ yếu lệnh về pháp luật, xét lại phần lớn án nặng, tội còn ngờ.+ Công bộ:phụ trách mọi câu hỏi xây dựng ước cống, con đường xá, cung đình, sửa sang việc thổ mộc, đắp thành, đóng góp thuyền bè.- bên dưới bộ còn tồn tại các Ty. Đứng đầu mỗi ty là Lang trung với Viên ngoại lang và chủ sự phụ giúp.- Tiếp theo là những Tự. Ðứng đầu là những tự là trường đoản cú khanh, rồi mang đến Thiếu khanh, từ thừa, Viên ngoại, công ty sự, tư vụ, thư lại. Có có các tự sau:- Hồng lô tự: tổ chức, bố trí thể thức lễ nghi đảm nhận sứ đưa nước ngoài, lễ Xuớng danh thi Ðình...- quang quẻ lộc tự: cung cấp, bình chọn rượu lễ, thực vật trong các buổi tế tự, triều hội, yến tiệc.- Ðại lý tự: Cơ quan xét xử tối cao, xét lại những án còn ngờ.- Thái thường tự: canh gác đền chùa, thực hiện thể thức lễ nghi, điều khiển ban âm nhạc.- Thái bảo tự: đóng ấn quyển thi Hội.Bên cạnh đó còn tồn tại các chức quan tiền khác, đó là:- Thượng thư tỉnh: giúp Tể tướng điều khiển trăm quan liên lạc với Thượng thư những Bộ.- Trung thư tỉnh: là cơ quan đưa ra quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, soạn thảo, phát hành chiếu lệnh của Hoàng đế.- Môn hạ tỉnh: chuyển lệnh vua đến những quan, tâu vua việc những quan thực hành lệnh vua, điều khiển lễ nghi vào cung.- khu mật sứ: Cơ mật viện, coi vấn đề cơ mật, cầm cố quyền binh.- Ngự sử đài: phòng ban giám sát, can gián các quan làm việc triều đình, sau nói một cách khác là Đô gần kề viện.- Hàn lâm viện:lo biên soạn văn thư.- Quốc tử giám:lo dạy bảo đào tạo con trẻ của mình giới cầm quyền, mở đầu là Tế tửu.- bốn thiên giám / Khâm thiên giám:coi thiên văn, kế hoạch pháp.- Thái y viện:lo câu hỏi thuốc men, chữa bệnh dịch cho hoàng tộc, quan tiền lại.- Nội các: là văn phòng vua, biên chép tấu, sớ các nha dâng lên, khởi thảo chiếu, chế, sắc ban ra những cơ quan, thi Ðình thì đằng lục các chế sách và cấp cho quyển thi.- Tôn nhân phủ: là cơ quan làm chủ nội bộ hoàng tộc, trông nom sổ sách, ngọc phả, đền rồng miếu vào hoàng tộc; giải quyết các vấn đề có liên quan đến các thân vương, công tử, công tôn...- Nội vụ phủ: là nơi cai quản các thái giám, cũng như quá trình hành chính ở hậu cung.2. Quan sinh hoạt địa phương:- sản phẩm sử: giám sát, coi câu hỏi hành chủ yếu đứng đầu một quận quốc, hay như là một tỉnh, mặc dù dưới quyền Thái thú, nhưng lại là người thay mặt cho Thái thú khi vào kinh, sau khi chức Thái thú được bỏ thì thiết bị sử là cao nhất.- Thái thú: quan mở đầu một quận, trọng trách là tiếp nhận các chiến phẩm của địa phương, trường hợp quận loạn lạc, sẽ được chỉ định thêm một Đô úy có trọng trách phụ trách quân sự, còn ko Thái thú cai quản cả quân sự và dân sự của quận đó.- Tổng đốc:là viên quan mở đầu một vùng bao hàm nhiều tỉnh thành, trông coi lẫn cả về dân sự cùng quân sự.- Tuần phủ: là bạn lãnh đạo một tỉnh giấc hoặc một phần tử của tỉnh lớn, tất cả quyền bửa nhiệm, bến bãi nhiệm các chức quan bên dưới quyền sống địa phương mình quản lý, tất cả quyền chỉ đạo về hành chính, tài chính, quân sự cùa tỉnh. Ví như ở tỉnh đó có Tổng đốc, thì Tuần phủ đề xuất nghe theo Tổng đốc.- Tri phủ (tứ phẩm): Đứng đầu một đậy hoặc châu, tất cả quyền cả dân sự cùng quân sự.

Xem thêm: Tiếng Anh 9 Mới Unit 5 Lớp 9 A Closer Look 1 Unit 5: Wonders Of Vietnam

- phủ doãn: quan thuộc cấp huyện, bọn áp cường hào, xét những vụ kiện do quan huyện xử nhưng mà kêu lại ở bạn dạng hạt, sản phẩm ngũ phẩm.- Án cạnh bên sứ: coi bài toán hành chính, khiếu nại tụng, tư pháp, phong hóa, kỷ cương ở những tỉnh, dưới quyền Tổng đốc, Tuần phủ.- Tri huyện (bát phẩm): tiên phong một huyện.- thị trấn thừa (cửu phẩm): lo công văn, sổ sách trong huyện, phụ góp Tri huyện.- buôn bản trưởng:là bạn đứng đầu một xã, giúp những quan lại thống trị việc thu thuế của dân, duy trì gìn bình yên trật tự, chọn lính nhập ngũ hoặc chọn thí sinh đi thi cử.- Thượng tướng mạo quân: quan ngoài, coi câu hỏi binh.- Ðô hộ phủ Sĩ sư : (Ðường) coi phiên quốc, sau cải là Tiết độ sứ.- Lãnh binh: võ tướng, lãnh đạo quân đội cấp tỉnh.- Ðô đốc: bạn trực tiếp điều khiển 5 quân.- thiếu hụt úy: là chức quan tiền tổng thống việc binh, coi cấm quân.- Bá hộ: cũng call là Bách hộ, quan lại võ rứa 100 binh.- Biền binh : một hạng bộ đội không sở tại ở những tỉnh cùng kinh thành, chia ba ban cố nhau trực vào quân đội.- tiết độ sứ : là Ðô hộ phủ, quan võ coi ngoại trừ biên ải.- Vũ vệ : quân hộ vệ khi vua đi ra ngoài.- Vệ : cấm quân, bảo vệ quanh vua.- Thị vệ: lính hộ vệ công ty vua.- Thân vệ:vệ binh của vua.- Ðốc trấn: giữ yên địa phương.- Cẩm y vệ: đi tuần cảnh, cấm binh.- lính lệ : làm tạp vụ sống huyện.- Ðô thống ngũ quân (tiền, hậu, tả, hữu, trung) : quan liêu võ, đảm bảo vua, hoàng tộc với kinh thành. Chỉ huy 5 binh chủng : cỗ binh, Thủy binh, Pháo binh, Tượng binh, Kỵ binh.- Ðề lãnh: tuần hành coi xét các địa phận trong thành, xét hỏi những vụ kiện do Ngự sử đài quản lí lý.- Vệ úy:người quản lý cửa cung, cửa thành.3. Phẩm hàm:Về cơ bản quan lại những triều đại sau đây đều được chia ra làm chín phẩm, mỗi phẩm lại sở hữu hai cấp bậc là chính và Tòng (phó), cung cấp Tòng hay là người phò tá mang lại Chính, bao gồm lương bổng rẻ hơn một chút nhưng thuộc phẩm quan.- tốt nhất phẩm:Quan văn: Tể tướng, bốn đồ; Thái sư, Thái phó, Thái bảo, Đại học tập sĩ đề nghị chánh điện, thái tử thái sư (phó).Quan võ: Thái úy, bốn mã, Đô thống, Đô đốc, Thượng tướng quân.- Nhị phẩm:Quan văn: thiếu hụt sư, thiếu thốn phó, thiếu bảo, Thượng thư (đứng đầu các bộ), Tổng đốc (đứng đầu hai, bố tỉnh), Tuần tủ (đứng đầu một tỉnh).Quan võ: thiếu thốn úy, Đề đốc, Đề lãnh, Tham đốc, Đại tướng mạo quân.- Tam phẩm:Quan văn: Tổng thái giám, lắp thêm sử (đứng đầu những Châu) , Thị lang (Phó của Thượng thư), Ngự sử đại phu (chuyên can giám, kiểm soát và điều hành các quan).Quan võ: độc nhất đẳng thị vệ, Vệ úy thị nội, Vệ úy giám thành, Vệ úy các quân, Tổng chỉ huy sứ (nắm quyền lãnh đạo quân đội), Tổng binh sứ. Những quan võ cung cấp này thường xuyên được call là tướng mạo quân, trừ Thị vệ.- Tứ phẩm:Quan văn: học sĩ (trong viện Hàn lâm), Thái giám, ngôi trường sử (Thư ký về văn thư), Phó tổng ngự sử, Tham tri.Quan võ: Nhị đẳng thị vệ, Thành thủ úy, Cai nhóm nội các, lãnh đạo sứ, huyết độ sứ. Các quan võ cung cấp này nói một cách khác là Giám quân.- Ngũ phẩm:Quan văn:Phủ doãn, Đại sứ Thái y viện, Thị giảng vào Hàn Lâm Viện, Đông các Đại học tập sĩ.Quan võ: Hiệu úy Cấm vệ quân, Tam đẳng thị vệ, Tứ đẳng thị vệ (cấp Phó), Đội trưởng những quân, Cai đội giám thành.- Lục phẩm:Quan văn: Thị thư trong Hàn Lâm Viện, Ngự y chính trong Thái y viện, Giám trưởng tứ thiên giám, Lang trung (mỗi bộ có 4 Ty, Lang trung đứng đầu những Ty), Tri phủ, Viên ngoại lang (trong lục bộ, cung cấp phó).Quan võ: Ngũ đẳng thị vệ, Cai đội các thành trấn, Cai đội thổ binh, Đội trưởng chư quân.- Thất phẩm:Quan văn:Ngự sử giám sát, trường sử sinh sống Vương phủ, cung cấp phó vào Thái y viện, Giám phó tư thiên giám, Tri huyện, Tri châu, Thông phán (quan chăm xét xử)Quan võ: Tiểu team trưởng Cấm vệ quân, Tiểu nhóm trưởng Giám thành, Tiểu team trưởng Chư quân.- bát phẩm:Quan văn: Tu soạn trong Hàn Lâm Viện, Giám trang bị trong tư thiên giám, Huấn đạo, huyện thừa (lo công văn), Tri sư các phủ.Quan võ: Đội trưởng trạm dịch, Đội trướng những trấn đạo, binh sống Đại lý tự, Đội trưởng bầy tớ ở địa phương.- Cửu phẩm:Quan văn: các quan lo công văn ở những chợ, bến đồ, trạm dịch; Y sinh thái y viện, Điển bạ Quốc tử giám, Đãi chiếu Hàn lâm viện.

Xem thêm: Văn Phòng Giao Dịch Là Gì ? Những Điều Bạn Cần Biết Về Văn Phòng Giao Dịch

Quan võ: Cai tổng, Cai huyện.ST