Vôn Là Gì

     
Bài viết này nên thêm chú thích bắt đầu để kiểm bệnh thông tin. Mời các bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng phương pháp bổ sung ghi chú tới những nguồn đáng tin cậy. Những nội dung không có nguồn hoàn toàn có thể bị nghi hoặc và xóa bỏ.


Bạn đang xem: Vôn là gì

Volt (phát âm tiếng Việt: Vôn, cam kết hiệu V) là đơn vị chức năng đo hiệu năng lượng điện thế, suất năng lượng điện động<1> trong hệ SI. Đơn vị Volt được rước tên theo nhà thiết bị lý fan Ý Alessandro Volta.
Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tân Binh Là Gì, Người Lính Mới Binh Khí Mới

1 Định nghĩa2 những ước số – bội số của Volt

2.1 các tiền tố kết hợp với đơn vị Volt2.2 Bảng biến đổi giá trị giữa các ước số-bội số khác nhau3 Tham khảo


Xem thêm: 5 Kiểu Tin Nhắn Nên Gửi Khi Mới Làm Quen, Cách Làm Quen Bạn Gái Qua Tin Nhắn

Định nghĩa

Một Volt là hiệu điện nuốm giữa nhị điểm của một dây dẫn khi gồm dòng điện chạy qua với độ mạnh 1 Ampere và cho hiệu suất 1 Watt. Nó cũng bằng sự chênh lệch năng lượng điện áp thân 2 khía cạnh phẳng vô hạn song song giải pháp nhau 1 mét, tạo ra một năng lượng điện trường có mức giá trị 1 Newton/ 1 Coulomb. Ko kể ra, nó còn là sự việc chênh lệch điện thế giữa 2 điểm truyền điện tích với mức tích điện 1 Joule /Coulomb. Volt được xem bằng hệ đơn vị chức năng SI (m, kg, s, và A) như sau:

V = potential energy charge = N ⋅ m coulomb = kilogam ⋅ m ⋅ m s 2 ⋅ A ⋅ s = kg ⋅ m 2 A ⋅ s 3 . displaystyle textV=frac textpotential energytextcharge=frac textNcdot textmtextcoulomb=frac textkgcdot textmcdot textmtexts^2cdot textAcdot texts=frac textkgcdot textm^2textAcdot texts^3.

*
Volt cũng rất có thể được tính theo phương pháp của định mức sử dụng Ohm, đinh khí cụ Joule như sau:

V = A ⋅ Ω = W A = J C = eV e . displaystyle textV=textAcdot Omega =frac textWtextA=frac textJtextC=frac texteVe.

*

Các mong số – bội số của Volt

Các tiền tố kết phù hợp với đơn vị Volt

Tiền tốKết hợp với đơn vị vônGiá trịCách đọc bội sô
YYV1 × 1024 VYôtavôn
ZZV1 × 1021 VZêtavôn
EEV1 × 1018 VÊxavôn
PPV1 × 1015 VPêtavôn
TTV1 × 1012 VTêravôn
GGV1 × 109 VGigavôn
MMV1 × 106 VMêgavôn
kkV1 × 103 Vkilôvôn
hhV1 × 102 Vhéctôvôn
dadaV1 × 101 Vđêcavôn
Tiền tốKết hợp với đơn vị vônGiá trịCách đọc ước sô
ddV1 × 10−1 Vđêxivôn
ccV1 × 10−2 Vxentivôn
mmV1 × 10−3 Vmilivôn
μμV1 × 10−6 Vmicrôvôn
nnV1 × 10−9 Vnanôvôn
ppV1 × 10−12 Vpicôvôn
ffV1 × 10−15 Vfemtôvôn
aaV1 × 10−18 Vatôvôn
zzV1 × 10−21 Vzeptôvôn
yyV1 × 10−24 Vyóctôvôn

Bảng thay đổi giá trị giữa các ước số-bội số không giống nhau

Các bội số-ước sốYVZVEVPVTVGVMVkVhVdaVVdVcVmVμVnVpVfVaVzVyV
1 YV11 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 10221 × 10231 × 10241 × 10251 × 26261 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 10451 × 1048
1 ZV1 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 10221 × 10231 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 10421 × 1045
1 EV1 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10191 × 10201 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 10391 × 1042
1 PV1 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10161 × 10171 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 10361 × 1039
1 TV1 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10131 × 10141 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 10331 × 1036
1 GV1 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10101 × 10111 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 10301 × 1033
1 MV1 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1071 × 1081 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 10271 × 1030
1 kV1 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 26241 × 1027
1 hV1 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 10231 × 1026
1 daV1 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 10221 × 1025
1 V1 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 10211 × 1024
1 dV1 × 10−251 × 10−221 × 10−191 × 10−161 × 10−131 × 10−101 × 10−71 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1021 × 1051 × 1081 × 10111 × 10141 × 10171 × 10201 × 1023
1 cV1 × 10−261 × 10−231 × 10−201 × 10−171 × 10−141 × 10−111 × 10−81 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1011 × 1041 × 1071 × 10101 × 10131 × 10161 × 10191 × 1022
1 mV1 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−31 × 10−21 × 10−111 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 10181 × 1021
1 μV1 × 10−301 × 10−271 × 10−231 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−51 × 10−41 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 10151 × 1018
1 nV1 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−81 × 10−71 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 10121 × 1015
1 pV1 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−111 × 10−101 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 1091 × 1012
1 fV1 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−211 × 10−181 × 10−171 × 10−161 × 10−151 × 10−141 × 10−131 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 1061 × 109
1 aV1 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 1031 × 106
1 zV1 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−201 × 10−191 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−311 × 103
1 yV1 × 10−481 × 10−451 × 10−421 × 10−391 × 10−361 × 10−331 × 10−301 × 10−271 × 10−261 × 10−251 × 10−241 × 10−231 × 10−221 × 10−211 × 10−181 × 10−151 × 10−121 × 10−91 × 10−61 × 10−31